Blog

 • Wszystkie
 • Upadłość konsumencka
 • Dział spadku
 • Podział majątku
 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze / Obsługa prawna firm
 • Prawo karne
 • Prawo nieruchomości
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo spadkowe
 • Rozwody i alimenty
 • Pomoc prawna

Sprzedawca odpowiada za ujawnioną wadę fizyczną i prawną towaru w ramach rękojmi. Kupujący może żądać naprawy, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy - o ile wada jest istotna. Wada jest istotna , kiedy towar nie spełnia swojego przeznaczenia, celu, lub...

W Polsce jedynie w pierwszym półroczu 2017 r. doszło do ponad 14 tysięcy wypadków komunikacyjnych, w których zginęło 1130 osób, a rannych zostało ponad 17 tysięcy uczestników tych zdarzeń. Każdy kto zostanie poszkodowany w wypadku komunikacyjnym ma prawo do żądania naprawienia wynikłej z tego tytułu...

E-sąd powstał w 2010 roku, działa już więc 7 lat i z tego powodu można pokusić się o ocenę jego funkcjonowania. Od początku istnienia e-sąd cieszył się dużą popularnością. Tylko w pierwszym roku działalności wpłynęło do niego niemal 700 tysięcy spraw. E-sąd zajmuje się wyłącznie...

Kolizje drogowe są codziennością, każdy uczestnik ruchu ponosi ryzyko, że weźmie w takim zdarzeniu udział. Jeżeli w skutek kolizji któryś z uczestników odniósł obrażenia, a sprawca kwestionuje swoją odpowiedzialność sprawa musi trafić do sądu, który w zależności od przyjętej kwalifikacji prawnej będzie prowadził sprawę w...

Postępowanie karne składa się z dwóch etapów: postępowania przygotowawczego prowadzony przez prokuraturę lub policję postępowania sądowego prowadzonego przez sąd Postępowanie przygotowawcze rozpoczyna się z chwilą wydania postanowienia o wszczęciu dochodzenia lub śledztwa. Podejrzanym staje się osoba z chwilą, gdy policja lub prokurator przesłucha ( nie zawsze – może to...

Ustalenie praw do dziecka określane także mianem władzy rodzicielskiej następuje z reguły po rozpadzie związku małżeńskiego lub konkubinatu. Warto bowiem pamiętać o tym, że na mocy obowiązującego prawa rodzice mogą w równej mierze sprawować władzę rodzicielską nad dzieckiem, niezależnie od tego, czy prawnie byli małżeństwem,...

Jak dokonać zniesienia współwłasności rzeczy wspólnej i kto może żądać? Można tego dokonać w drodze umowy lub na drodze sądowego zniesienia współwłasności w wyniku postanowienia sądu. Z żądaniem o zniesienie wspólności majątkowej może wystąpić każdy współwłaściciel i w każdym czasie, co oznacza, że roszczenie to nie ulega...

Żądanie zachowku jest ograniczone w czasie i trzeba to zrobić w ciągu:5 lat od ogłoszenia testamentu,5 lat od otwarcia spadku w przypadku roszczenia o uzupełnienie zachowku z tytułu zapisu windykacyjnego lub darowizny.Po tym terminie roszczenie przedawnia się, a uprawniony skutecznie nie może dochodzić swojego roszczenia,...

Aby zostać uznanym za spadkobiercę należy albo uzyskać postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo potwierdzić dziedziczenie u notariusza. Kolejnym krokiem jest rozliczenie się z fiskusem. Na podst. ustawy od spadku i darowizn nabycie spadku należy zgłosić do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia...

Dział spadku jest kolejnym etapem po stwierdzeniu nabycia spadku bądź na drodze sądowej bądź przed notariuszem. Spadkobiercy decydują na tym etapie, który z przedmiotów należących do spadku stanie się ich własnością.Są trzy sposoby dokonania działu spadku: podział fizyczny, przyznanie całości spadku jednemu ze spadkobierców z...

Zachowek to kwota pieniężna, która może przysługiwać spadkobiercom ustawowym, jeśli zostaną oni pominięci w testamencie spadkodawcy. Z kolei zasiedzenie pozwala na zdobycie praw własności nieruchomości w określonych warunkach. W jaki sposób łączą się te dwa pojęcia? Czy zasiedzenie nieruchomości wchodzącej w skład spadku wpływa w...

Ładowanie...
Nie ma więcej postów