Kolizje drogowe

Kolizje drogowe

Kolizje drogowe są codziennością, każdy uczestnik ruchu ponosi ryzyko, że weźmie w takim zdarzeniu udział. Jeżeli w skutek kolizji któryś z uczestników odniósł obrażenia, a sprawca kwestionuje swoją odpowiedzialność sprawa musi trafić do sądu, który w zależności od przyjętej kwalifikacji prawnej będzie prowadził sprawę w postępowaniu o wykroczenie lub karnym. O kwalifikacji prawnej czynu decyduje to, czy naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwa dłużej niż 7 dni, czy nie. W tym pierwszym przypadku będziemy mieli do czynienia z występkiem ( najczęściej art 177 k.k. ), w tym drugim z wykroczeniem ( najczęściej art.86 k.w. ). Może się jednak zdarzyć, że ocena następstw kolizji dla zdrowia pokrzywdzonego jest błędna np. zdarzenie zakwalifikowane będzie jako wykroczenie, a pokrzywdzony będzie twierdzić, że skutki zdarzenia dla jego zdrowia trwają dłużej niż 7 dni. Jak pokazuje praktyka takie przypadki nie są odosobnione. Co należy wtedy zrobić?

Adwokat od spraw drogowych

Po pierwsze pokrzywdzony musi zgłosić swój udział w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa trzeba złożyć w terminie 7 dni od otrzymaniu informacji o przesłaniu wniosku o ukaranie do sądu. W toku postępowania należy złożyć wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu medycyny na okoliczność czy naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia powstały w skutek zdarzenia drogowego trwał dłużej niż 7 dni. Jeżeli opinia potwierdzi postawioną tezę, powstanie ciekawa sytuacja procesowa. Należy bowiem mieć na uwadze, że sąd w sprawie o wykroczenie nie może prowadzić postępowania w kierunku ustalenia, że czyn jest jednak przestępstwem. Ma jedynie ustalić czy doszło, czy nie doszło do popełnienia wykroczenia. Jeżeli więc sąd dojdzie do przekonania, że w sprawie o wykroczenie naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwał dłużej niż 7 dni to musi obwinionego uniewinnić gdyż zarzucony czyn nie stanowił wykroczenia. Jak wynika z mojego doświadczenia ( i z treści przepisów ) pokrzywdzony nie może skutecznie zakwestionować takiego rozstrzygnięcia. Nie oznacza to jednak, że sprawca uniknie odpowiedzialności. Po pierwsze pokrzywdzony będąc świadom, że w sprawie o wykroczenie zapadnie wyrok uniewinniający powinien złożyć wniosek by sąd nie obciążał go kosztami procesu. Wniosek taki powinien być uwzględniony, z tej prostej przyczyny, że to nie pokrzywdzony błędnie zakwalifikował zdarzenie jako wykroczenie. Po drugie, po wyroku uniewinniającym pokrzywdzony powinien powiadomić prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa tj. spowodowania wypadku w ruchu drogowym. Uniewinnienie w sprawie o wykroczenie nie wyklucza bowiem by ten sam czyn realizował znamiona przestępstwa.

Adwokat do wypadków drogowych

Czy w takich sprawach pokrzywdzony może działać samodzielnie? Może ale zawiłości proceduralne mogą okazać się zbyt skomplikowane by samemu osiągnąć cel do którego się dąży. Chyba warto udać się do doświadczonego w takich sprawach adwokata.

Jeśli potrzebujesz fachowej pomocy proponuję spotkanie w Kancelarii, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr tel. 664-002-412.