Zniesienie współwłasności majątkowej – likwidacja stosunku współwłasności

Zniesienie współwłasności majątkowej – likwidacja stosunku współwłasności

Jak dokonać zniesienia współwłasności rzeczy wspólnej i kto może żądać?

Można tego dokonać w drodze umowy lub na drodze sądowego zniesienia współwłasności w wyniku postanowienia sądu.

Z żądaniem o zniesienie wspólności majątkowej może wystąpić każdy współwłaściciel i w każdym czasie, co oznacza, że roszczenie to nie ulega przedawnieniu.

Można żądać zniesienia współwłasności przez:

  1. podział rzeczy wspólnej (prawa) z możliwością dopłat,
  2. przyznanie rzeczy (prawa) jednemu z współwłaścicieli z obowiązkiem spłat pozostałych,
  3. sprzedanie rzeczy (prawa) i podział uzyskanych pieniędzy pomiędzy współwłaścicieli

Zniesienie współwłasności majątkowej przez podział rzeczy wspólnej

W wyniku dokonania podziału powstają nowe przedmioty własności – samodzielne, odrębne rzeczy. Wygasa wówczas współwłasność rzeczy wspólnej. Przy sądowym zniesieniu współwłasności podziału nieruchomości dokonuje sąd, który powinien dążyć do tego, aby wydzielone części swoją wartością odpowiadały wielkości udziałów. W przypadku odstępstw – sąd powinien zasądzić dopłaty pieniężne.

Zniesienie współwłasności majątkowej przez przyznanie rzeczy jednemu z współwłaścicieli

Jeżeli nie można dokonać fizycznego podziału rzeczy – sąd może przyznać jednemu ze współwłaścicieli całość rzeczy wspólnej z obowiązkiem spłat pozostałych współwłaścicieli. Sąd ma obowiązek oznaczyć termin i sposób uiszczenia spłat. Jeżeli spłaty zostaną rozłożone na raty, to łączny termin nie może przekraczać 10 lat.

Zniesienie współwłasności majątkowej przez sprzedaż rzeczy wspólnej

Sprzedaż może być przeprowadzona w drodze umownego jak i sądowego zniesienia współwłasności.

Jeżeli strony nie mogą dojść do porozumienia, sąd zarządza sprzedaż w drodze postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez komornika sądowego. Jest to najmniej korzystny sposób zniesienia współwłasności, ponieważ współwłaściciel muszą ponieść koszty postępowania egzekucyjnego, które są znaczne, a uzyskana cena jest zwykle niższa od ceny rynkowej.

Te same zasady w zakresie zniesienia współwłasności obowiązują w podziale majątku po rozwiązaniu małżeństwa jak i w przypadku działu spadku.

Opracowała: adw. Eliza Dąbrowska

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi naszymi usługami w zakresie: prawo spadkowe, podział majątku, alimenty, pozew o alimenty, odszkodowania, ustalenie praw rodzicielskich, pozew o separację, zachowek, rozwód.