Prawo spadkowe

Instytucja zachowku znajduje zastosowanie w sytuacjach, w których z różnych względów spadkobierca pomija swoich bliskich w testamencie i decyduje się powierzyć cały spadek komuś spoza rodziny, tylko jednemu członkowi rodziny, lub gdy jeszcze za życia przekazuje komuś wszelkie wartościowe nieruchomości i rzeczy w drodze darowizny....

W spadku można otrzymać zarówno nieruchomość, jak i wierzycieli. W celu uniknięcia długów spadkowych należy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Trzeba przy tym pamiętać, że takie oświadczenie może się okazać nieskuteczne. Kiedy oświadczenie o odrzuceniu spadku może być nieskuteczne? Jak uniknąć takiej sytuacji? Zgodnie z 1015...

Złożenie testamentu po śmierci testatora Przepisy prawa nie określają terminu w jakim należy złożyć testament w sądzie spadku, natomiast obowiązek taki powstaje z chwilą powzięcia wiadomości o śmierci testatora i dotyczy wszystkich testamentów, nawet tych nieważnych, czy też odwołanych. Przepis art. 646 kpc, który stanowi, że...

Do czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem dziecka z całą pewnością należy zaliczyć: odrzucenie spadku, zaciągnięcie pożyczki, sprzedaż lub zamianę nieruchomości lub obciążenie nieruchomości kredytem lub innym zobowiązaniem.Nabycie nieruchomości w imieniu małoletniegoCo ciekawe nabycie nieruchomości w imieniu małoletniego też wymaga zgody sądu. Wyjątkiem jest darowizna dla...

Przedmiotem współwłasności łącznej zawsze jest konkretna rzecz i odnosi się do sytuacji, w której dana rzecz należy w sposób niepodzielny do wszystkich współwłaścicieli, a każdemu współwłaścicielowi przysługują wszystkie uprawnienia związane z prawem własności. Pojęcie niepodzielności danej współwłasności oznaczać będzie, iż każdemu współwłaścicielowi przysługuje prawo do...

Odrzucenie spadku to oświadczenie, którym spadkobierca odrzuca prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku. Spadek może odrzucić zarówno spadkobierca ustawowy, jak i testamentowy.Reguluje to Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.Odrzucenie spadku to oświadczenie, którym spadkobierca odrzuca prawa i obowiązki wchodzące w...

Jak dokonać zniesienia współwłasności rzeczy wspólnej i kto może żądać? Można tego dokonać w drodze umowy lub na drodze sądowego zniesienia współwłasności w wyniku postanowienia sądu. Z żądaniem o zniesienie wspólności majątkowej może wystąpić każdy współwłaściciel i w każdym czasie, co oznacza, że roszczenie to nie ulega...

Żądanie zachowku jest ograniczone w czasie i trzeba to zrobić w ciągu:5 lat od ogłoszenia testamentu,5 lat od otwarcia spadku w przypadku roszczenia o uzupełnienie zachowku z tytułu zapisu windykacyjnego lub darowizny.Po tym terminie roszczenie przedawnia się, a uprawniony skutecznie nie może dochodzić swojego roszczenia,...

Aby zostać uznanym za spadkobiercę należy albo uzyskać postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo potwierdzić dziedziczenie u notariusza. Kolejnym krokiem jest rozliczenie się z fiskusem. Na podst. ustawy od spadku i darowizn nabycie spadku należy zgłosić do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia...

Dział spadku jest kolejnym etapem po stwierdzeniu nabycia spadku bądź na drodze sądowej bądź przed notariuszem. Spadkobiercy decydują na tym etapie, który z przedmiotów należących do spadku stanie się ich własnością.Są trzy sposoby dokonania działu spadku: podział fizyczny, przyznanie całości spadku jednemu ze spadkobierców z...

Zachowek to kwota pieniężna, która może przysługiwać spadkobiercom ustawowym, jeśli zostaną oni pominięci w testamencie spadkodawcy. Z kolei zasiedzenie pozwala na zdobycie praw własności nieruchomości w określonych warunkach. W jaki sposób łączą się te dwa pojęcia? Czy zasiedzenie nieruchomości wchodzącej w skład spadku wpływa w...

Zgodnie z art. 26.1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłata od pozwu o rozwód wynosi: 600 zł (wpis sądowy).Czy pozew o rozwód zawsze jest płatny?Istnieje możliwość zwolnienia z opłaty sądowej.Sąd bierze pod uwagę, czy osoba...

Ładowanie...
Nie ma więcej postów