Prawo cywilne

Oferujemy:

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie:

  1. reprezentacji sądowej w sporach cywilno – prawnych zarówno w postępowaniu procesowym jak również nieprocesowym, w szczególności w sprawach o świadczenia z umów, sprawach odszkodowawczych, o ochronę dóbr osobistych, o naruszenie posiadania, zasiedzenie, ubezwłasnowolnienie itp
  2. porad prawnych dotyczących wszystkich kwestii związanych z prawem cywilnym oraz prawami konsumenta,
  3. redagowania i interpretowania umów.

Poniżej przedstawiamy często zadawane pytania z zakresu umów:

Zwrot pożyczki i dochodzenie zwrotu przed sądem

Popularną umową w obrocie gospodarczym jest umowa pożyczki. Decydując się na nią strony powinny dla celów dowodowych sporządzić ją na piśmie. Od 8.IX.2016 r. umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych wymaga zachowania formy dokumentowej (pisemnej lub na innym niż papier nośniku, który będzie umożliwiał zachowanie i odtworzenie informacji).

Co warto zapisać w umowie pożyczki?

Powinien być zapis dotyczący terminu zwrotu pożyczonych pieniędzy, poprzez podanie konkretnej daty lub określenia dni, tygodni, miesięcy na zwrot od daty zawarcia umowy. Umowa pożyczki może być oprocentowana albo nie oprocentowana. Należy pamiętać, że nie mogą być ustalone odsetki większe niż maksymalne. Obecnie maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie wynosi 14%.

Termin zwrotu pożyczki a wypowiedzenie

Gdy nie oznaczono terminu zwrotu pożyczki – przed złożeniem pozwu o zapłatę w sądzie należy pożyczkę wypowiedzieć i odczekać sześć tygodni, gdyż jeżeli jej nie wypowiemy narazimy się na zarzut braku wymagalności roszczenia.

Dochodzenie roszczeń z poliso lokat – jak rozwiązać umowę i odzyskać wpłacone środki

Popularny produkt oferowany przez firmy ubezpieczeniowe to poliso lokata, czyli umowa ubezpieczeniowa na życie z opcją ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, którego celem jest inwestowanie środków pieniężnych w długim okresie kilkunastu lub kilkudziesięciu lat.

Przy zawieraniu umów zwykle klient pyta doradcę, czy można w każdej chwili wycofać zainwestowane środki pieniężne.

Odpowiedź zawsze jest pozytywna, ale nie jest zgodna z prawdą.

W rzeczywistości im wcześniej chcemy wypłacić pieniądze, tym większe straty ponosimy, tzn. towarzystwo ubezpieczeniowe pobierze większą opłatę za zwrot pieniędzy, co powoduje, że inwestycja stanie się opłacalna jedynie dla firmy ubezpieczeniowej.

Aby skutecznie zakwestionować umowę należy skierować sprawę do sądu.

Wady sprzedanego towaru: gwarancja i rękojmia – kiedy możemy odstąpić od umowy sprzedaży

Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne sprzedanej rzeczy. Kupujący może żądać odstąpienia od umowy, jeżeli wada jest istotna. Wada istotna – wtedy gdy towar nie spełnia swojego przeznaczenia, wyłącza możliwość korzystania z rzeczy, towar nie spełnia swojego celu. Jeżeli sprzedawca nie chce zwrócić pieniędzy lub wymienić towaru na nowy kolejnym krokiem jest najpierw złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy a potem złożyć do sądu pozew o zapłatę. Można żądać jednocześnie zwrotu poniesionych kosztów – za ekspertyzę, np. w przypadku stwierdzenia wadliwości samochodu lub odszkodowania za utracony zarobek, jeśli komputer, notebook był naszym narzędziem pracy i jego wadliwość powodowała utratę zleceń. W procesie o zapłatę można żądać zwrotu poniesionych kosztów sądowych (opłaty sądowej) jak też poniesionych kosztów zastępstwa procesowego wg norm prawem przepisanych.

Wybierz artykuł, aby dowiedzieć się więcej

witamy w naszej kancelarii

Skontaktuj się z nami

GODZINY PRACY KANCELARII

Poniedziałek od 8:00 do 17:00
Wtorek od 8:00 do 17:00
Środa od 8:00 do 17:00
Czwartek od 8:00 do 17:00
Piątek od 8:00 do 13:00