Blog

  • Wszystkie
  • Dział spadku
  • Podział majątku
  • Prawo cywilne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo karne
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze
  • Prawo spadkowe
  • Rozwody i alimenty

Zatrzymanie z reguły ma charakter nagły i niespodziewany, dlatego podejrzany nie ma szansy na przygotowanie się do przesłuchania. Często jest od razu skierowany do dyspozycji prokuratora lub policji, a prowadzone czynności mogą wpłynąć negatywnie na sytuację zatrzymanego. Aresztowanie i pierwsze przesłuchanie mogą przesądzać o dalszych...

W przypadku wystąpienia zdarzenia, którego rezultatem jest uszczerbek na zdrowiu, należy się odszkodowanie, które stanowi rekompensatę za straty. Odszkodowania pełnią funkcję zadośćuczynienia, a o ich wypłatę można ubiegać się od osoby fizycznej, prawnej lub Skarbu Państwa. W zależności od typu wypadku oraz wyrządzonej szkody odszkodowanie...

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to proces kilkuetapowy, czy skomplikowany, to zależy, kto go przeprowadza. By założyć spółkę szybko i skutecznie warto powierzyć to zadanie profesjonaliście. Prowadzenie działalności gospodarczej w formie sp. z o.o. jest dość korzystne, chociażby dlatego, że minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi obecnie 5.000...

Sprzedawca odpowiada za ujawnioną wadę fizyczną i prawną towaru w ramach rękojmi. Kupujący może żądać naprawy, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy - o ile wada jest istotna. Wada jest istotna , kiedy towar nie spełnia swojego przeznaczenia, celu, lub...

W Polsce jedynie w pierwszym półroczu 2017 r. doszło do ponad 14 tysięcy wypadków komunikacyjnych, w których zginęło 1130 osób, a rannych zostało ponad 17 tysięcy uczestników tych zdarzeń. Każdy kto zostanie poszkodowany w wypadku komunikacyjnym ma prawo do żądania naprawienia wynikłej z tego tytułu...

E-sąd powstał w 2010 roku, działa już więc 7 lat i z tego powodu można pokusić się o ocenę jego funkcjonowania. Od początku istnienia e-sąd cieszył się dużą popularnością. Tylko w pierwszym roku działalności wpłynęło do niego niemal 700 tysięcy spraw. E-sąd zajmuje się wyłącznie...

Kolizje drogowe są codziennością, każdy uczestnik ruchu ponosi ryzyko, że weźmie w takim zdarzeniu udział. Jeżeli w skutek kolizji któryś z uczestników odniósł obrażenia, a sprawca kwestionuje swoją odpowiedzialność sprawa musi trafić do sądu, który w zależności od przyjętej kwalifikacji prawnej będzie prowadził sprawę w...

Postępowanie karne składa się z dwóch etapów: postępowania przygotowawczego prowadzony przez prokuraturę lub policję postępowania sądowego prowadzonego przez sąd Postępowanie przygotowawcze rozpoczyna się z chwilą wydania postanowienia o wszczęciu dochodzenia lub śledztwa. Podejrzanym staje się osoba z chwilą, gdy policja lub prokurator przesłucha ( nie zawsze – może to...

Ustalenie praw do dziecka określane także mianem władzy rodzicielskiej następuje z reguły po rozpadzie związku małżeńskiego lub konkubinatu. Warto bowiem pamiętać o tym, że na mocy obowiązującego prawa rodzice mogą w równej mierze sprawować władzę rodzicielską nad dzieckiem, niezależnie od tego, czy prawnie byli małżeństwem,...

Jak dokonać zniesienia współwłasności rzeczy wspólnej i kto może żądać? Można tego dokonać w drodze umowy lub na drodze sądowego zniesienia współwłasności w wyniku postanowienia sądu. Z żądaniem o zniesienie wspólności majątkowej może wystąpić każdy współwłaściciel i w każdym czasie, co oznacza, że roszczenie to nie ulega...

Żądanie zachowku jest ograniczone w czasie i trzeba to zrobić w ciągu: 5 lat od ogłoszenia testamentu, 5 lat od otwarcia spadku w przypadku roszczenia o uzupełnienie zachowku z tytułu zapisu windykacyjnego lub darowizny. Po tym terminie roszczenie przedawnia się, a uprawniony skutecznie nie może dochodzić...

Ładowanie...
Nie ma więcej postów