Blog

 • Wszystkie
 • Upadłość konsumencka
 • Dział spadku
 • Podział majątku
 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze / Obsługa prawna firm
 • Prawo karne
 • Prawo nieruchomości
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo spadkowe
 • Rozwody i alimenty
 • Pomoc prawna

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy złożyć do sądu upadłościowego, czyli sądu rejonowego – sądu gospodarczego. Sprawy w zakresie upadłości konsumenckiej rozpoznają Sądy Rejonowy Wydziały Gospodarcze ds. Upadłościowych i Naprawczych, właściwe dla miejsca zamieszkania dłużnika.Jak składa się wniosek o ogłoszenie upadłości?Wniosek o ogłoszenie upadłości składa...

Czym jest Biuro Informacji Kredytowej?Biuro Informacji Kredytowej (BIK) zostało powołane przez Związek Banków Polskich i prywatne banki, którego zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie danych kredytobiorców zawierających ich pełną historię długów wraz z terminami spłat dostarczaną przez banki, SKOK-i oraz inne podmioty finansowe.Dane te są udostępniane...

Upadłość konsumencka bez majątku jest możliwa w dwóch przypadkach: Pierwszy warunek dotyczy sytuacji, gdy dłużnik jest niewypłacalny, co oznacza, że od co najmniej trzech miesięcy nie ma możliwości regulowania swoich zobowiązań wobec wierzycieli. Drugim warunek jest nieprowadzenie działalności gospodarczej a dłużnikiem jest osoba fizyczna (nie...

O separacji mówimy wówczas, gdy następuje zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Zgodnie z poglądem orzecznictwa separacja to „zaprzeczenie istnienia w małżeństwie tych wszystkich cech, które charakteryzują wspólne pożycie, a w szczególności łączności duchowej, fizycznej i gospodarczej”.Separacja przyjmuje dwie formy – separacji faktycznej i separacji prawnej. Separacja...

Instytucja zachowku znajduje zastosowanie w sytuacjach, w których z różnych względów spadkobierca pomija swoich bliskich w testamencie i decyduje się powierzyć cały spadek komuś spoza rodziny, tylko jednemu członkowi rodziny, lub gdy jeszcze za życia przekazuje komuś wszelkie wartościowe nieruchomości i rzeczy w drodze darowizny....

Intercyza to narzędzie, po które coraz częściej sięgają zarówno przyszli jak i obecni współmałżonkowie. Podpisanie intercyzy niesie za sobą wiele korzyści. Umowa stanowi doskonałe zabezpieczenie przez zadłużeniem jednego z majątków, a także nieprzyjemną walką o majątek w przypadku rozwodu.Planując sporządzenie intercyzy warto się dowiedzieć co...

Koszty sądowe stanowią, obok wydatków stron postępowania, część kosztów procesowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obejmują one opłaty sądowe i wydatki. Opłaty stanowią ekwiwalent za „usługę” udzieloną przez państwo o charakterze publicznym. Na kim spoczywa obowiązek poniesienia kosztów sądowych przy podziale majątku? Odpowiedź na to pytanie nie...

Podział majątku polega na wyjściu ze współwłasności, która powstała w wyniku zawarcia związku małżeńskiego i nabywania przez małżonków różnych rzeczy i praw wspólnie. Podział majątku wspólnego można przeprowadzić polubownie, w drodze umowy zawartej przed notariuszem lub sądownie. Co sąd bierze pod uwagę przy podziale majątku?Zanim...

Zdarza się sytuacja, w której przez komornika zostaje zajęty rachunek bankowy należący do dłużnika, na który spływają cyklicznie wynagrodzenia za pracę również małżonka dłużnika, albo z tego rachunku obsługiwany jest kredyt hipoteczny. Powoduje to duże utrudnienia związane z korzystaniem z rachunku bankowego. Wniosek o uchylenie postanowienia W...

W sytuacji, gdy dłużnikiem jest spółka z o.o., od której nie można wyegzekwować wierzytelności,  można pociągnąć do odpowiedzialności członków zarządu spółki. Wynika to z uregulowania art. 299 § 1 k.s.h.Pociągnięcie członków zarządu spółki do odpowiedzialności za zobowiązania spółki wymaga wytoczenia przeciwko nim odrębnego powództwa.Oczywiście wierzyciel...

Obsługa prawna firm - dlaczego jest ważna? Dobrze zaprojektowana i dobrze zarządzana firma powinna uwzględniać nie tylko aspekty biznesowe, ale także kwestie prawne. W przypadku firm, prawo reguluje wiele zagadnień istotnych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej, takich jak: umowy, odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy, odpowiedzialność karna przedsiębiorcy,...

Prawo do dziedziczenia jest podstawowym prawem, które jest chronione również przepisami Konstytucji (art. 21 i 64), przy czym za prawo do dziedziczenia należy również uważać prawo do odrzucenia spadku.Czym jest spadek z dobrodziejstwem inwentarza? Czy warto przyjąć taki spadek? Co jeśli spadkodawca pozostawił po sobie...

Ładowanie...
Nie ma więcej postów