Podział majątku

Najczęściej problem podziału majątku dorobkowego strony podejmują dopiero po rozwodzie. Bowiem na skutek uprawomocnienia się wyroku rozwodowego ustaje wspólność ustawowa małżeńska i jest to moment, aby uregulować sprawy wspólnego majątku.

Przepisy nie określają, kiedy taką sprawę należy wnieść do Sądu, gdyby strony nie doszły do porozumienia i byłaby to jedyna możliwa droga rozwiązania problemu. Upływ czasu jednak działa na niekorzyść, gdyż powoduje, że składniki majątkowe podlegają amortyzacji i tracą na wartości a możliwość uzyskania spłat satysfakcjonujących nas zmniejsza się z każdym rokiem. Trudności będą pojawiać się, gdy chcemy uzyskać zwrot wydatków i nakładów poniesionych na wspólny na majątek, a inwestycje czy wspólne remonty dawno były przeprowadzane, brakuje nam dowodów dokonywania wspólnych zakupów, co będzie skutkować wydłużeniem się procesu o podział majątku dorobkowego.

Sytuacje życiowe stron powodują, że chcemy dokonać podziału majątku dorobkowego jeszcze przez rozwodem, gdyż planujemy zakup nieruchomości albo innego składnika majątkowego bez udziału współmałżonka.

Jest taka możliwość, natomiast pierwszym krokiem jaki należ podjąć to wyjść z ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. Służy temu instytucja rozdzielności majątkowej w drodze umowy notarialnej lub gdy nie ma zgody drugiej strony – przejęcie inicjatywy jednego z małżonków i wytoczenie powództwa o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Z uwagi na ważne powody Sąd może ustanowić taką rozdzielność między małżonkami z datą wsteczną.
Dzieje się tak np., gdy jeden z małżonków trwoni majątek lub gdy działanie jednego z małżonków uniemożliwia współmałżonkowi zarząd majątkiem wspólnym.

Podział majątku dorobkowego w trakcie rozwodu przed sądem okręgowym jest możliwy o ile nie wydłuży to postępowania.

Co to oznacza?

Sąd uwzględni taki wniosek o podział majątku, jeżeli strony są zgodne co wszystkich składników majątkowych, ich wartości i sposobu podziału.

Innymi słowy, strony muszą być w zgodzie co do sposobu przeprowadzenia sprawy rozwodowej i sprawy majątkowej. Nie jest możliwe w takim procesie żądanie ustalenia winy czy spór w zakresie alimentów.

Najbardziej znanym i powszechnym momentem jest podział majątku po rozwodzie.

Proces sądowy – jeżeli nie można w inny polubowny sposób uregulować sprawy majątkowej musi zainicjować jeden z byłych małżonków.

Stan i skład majątku ustala się na dzień, w którym wspólność małżeńska ustała.

O czego zacząć?

Najlepiej od ustalenia listy składników majątkowych oraz ustalenia ewentualnych długów, które jedna z osób mogłaby wziąć na siebie. Jeżeli strony dokonywały wspólnych wydatków i nakładów to trzeba również dokonać wstępnych ich wyliczeń.
Wniosek do sądu o podział majątku dorobkowego jest tylko propozycją, która podlega weryfikacji przez drugą stronę, a w razie sporu będzie możliwość korzystania z biegłych sądowych, celem doprecyzowania wartości składników majątkowych.

Czym są nakłady i wydatki?

Najogólniej ujmując wydatki – to koszty poniesione na zakup nowych składników majątkowych lub koszty poniesione na modernizację już istniejących składników majątkowych.

Nakłady konieczne – to takie które podlegają rozliczeniu i zostały dokonane celem utrzymania rzeczy w stanie niepogorszonym.

Jeżeli chcemy dokonać rozliczeń nakładów, niezbędny będzie materiał dowodowy. Nie muszą to być poszczególne faktury lub paragony, można to wykazać za pomocą zdjęć lub świadków.

Wycena nakładów odbywa się w trakcie procesu za pomocą biegłego sądowego ds. szacowania nieruchomości lub ruchomości. W trakcie procesu możemy się nie zgadzać z wyceną, żądając wydania opinii uzupełniającej lub dopuszczenia dowodu z opinii innego biegłego.

Na każdym etapie postępowania tak skomplikowanego jak podział majątku dorobkowego potrzebna jest fachowa pomoc profesjonalisty, który czuwa nad sprawnym przeprowadzeniem sprawy, jak również nad uzyskaniem najkorzystniejszego rozwiązania dla klienta.

witamy w naszej kancelarii

Skontaktuj się z nami

TELEFONY

Kancelaria Adwokacka
tel/fax tel:+48 32 282 30 76

Adwokat Eliza Dąbrowska
eliza@adwokaci-dabrowscy.pl
kom. +48 664 002 412

GODZINY PRACY KANCELARII

Poniedziałek od 8:00 do 17:00
Wtorek od 8:00 do 17:00
Środa od 8:00 do 17:00
Czwartek od 8:00 do 17:00
Piątek od 8:00 do 13:00