Ustalenie praw rodzicielskich

Ustalenie praw rodzicielskich

Ustalenie praw do dziecka określane także mianem władzy rodzicielskiej następuje z reguły po rozpadzie związku małżeńskiego lub konkubinatu. Warto bowiem pamiętać o tym, że na mocy obowiązującego prawa rodzice mogą w równej mierze sprawować władzę rodzicielską nad dzieckiem, niezależnie od tego, czy prawnie byli małżeństwem, czy też nie. Przy czym prawo stanowi, iż rodzicem jest ta osoba, która traktuje dziecko jak własne, nawet wówczas, gdy biologicznie nim nie jest.

W postępowaniach o ustalenie praw rodzicielskich sąd zawsze stawia na pierwszym miejscu interes dziecka. Istotne w tym zakresie są m.in.:

  • miejsce zamieszkania rodziców (warunki bytowe),
  • potrzeby opiekuńcze i edukacyjne dziecka,
  • wiek dziecka.

Jeśli przy zawarciu rozwodu rodzice zawarli porozumienie dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem, wówczas sąd może orzec o przyznaniu, a właściwie pozostawieniu pełni władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. W przeciwnym wypadku, jeśli przemawiają za tym wystarczające dowody lub z jakiś względów jeden z rodziców zrzeknie się praw do dziecka sąd może przyznać pełnię władzy rodzicielskiej drugiemu z rodziców. Warto pamiętać o tym, że pozbawienie rodzica praw rodzicielskich stanowi wyraz skrajnej ingerencji w życie rodziny (nawet po rozpadzie związku małżeńskiego), dlatego orzeczenie takie wydawane jest przez sąd opiekuńczy wyłącznie w drobiazgowo określonych sytuacjach.

Ustalenie praw do dziecka

W sytuacji, w której małżonkowie podczas rozwodu nie zawarli porozumienia dotyczącego sprawowania opieki nad dzieckiem i z różnych względów nie chcą lub nie są w stanie takiego porozumienia zawrzeć o sposobie realizacji władzy rodzicielskiej może zadecydować sąd opiekuńczy. W zdecydowanej większości wypadków, kierujący się dobrem i najlepszym interesem dziecka sąd decyduje się powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, drugiemu ograniczając ją do określonych obowiązków.

Jeśli potrzebujesz fachowej pomocy zapraszamy do Kancelarii. Naszą siedzibą są Gliwice. Od lat specjalizujemy się w prawie rodzinnym reprezentując interesy Klientów przed Sądem Rejonowym w Gliwicach i nie tylko.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi naszymi usługami w zakresie:  zniesienie wspólności majątkowej, podział majątku, pozew o alimenty, pozew o separację, zachowek, rozwód.