Szkody komunikacyjne

Szkody komunikacyjne

W Polsce jedynie w pierwszym półroczu 2017 r. doszło do ponad 14 tysięcy wypadków komunikacyjnych, w których zginęło 1130 osób, a rannych zostało ponad 17 tysięcy uczestników tych zdarzeń. Każdy kto zostanie poszkodowany w wypadku komunikacyjnym ma prawo do żądania naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody. Co do zasady podmiotami zobowiązanymi do wypłaty odszkodowania są firmy ubezpieczeniowe, w których kierowcy – sprawcy wypadków mieli wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC. W większości przypadków poszkodowani zadowalają się kwotami wypłacanymi dobrowolnie przez te firmy, co jak pokazuje doświadczenie nie jest dobrym rozwiązaniem. Często polityka ubezpieczycieli nastawiona jest bowiem na minimalizację odpowiedzialności odszkodowawczej.

Czego wiec może domagać się poszkodowany w wypadku komunikacyjnym?

Po pierwsze można domagać się naprawienia szkody o charakterze materialnym np. zapłaty za uszkodzony w wypadku pojazd, odzież, przewożone w samochodzie przedmioty takie jak telefony, laptopy itp. Jeżeli w związku z wypadkiem poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu i w związku z tym nie mógł przez jakiś okres pracować, może domagać się również zwrotu utraconego zarobku. Oczywiście poszkodowany musi udowodnić wysokość szkody i wykazać, że do szkody doszło w związku z wypadkiem.

Po drugie można domagać się naprawienia szkody o charakterze niematerialnym to jest zadośćuczynienia za doznany ból, uszczerbek na zdrowiu i wszelkie inne negatywne następstwa wypadku takie jak konieczność korzystania z opieki innej osoby, niemożność kontynuowania dotychczasowego trybu życia. Jeżeli na przykład przed wypadkiem poszkodowany uprawiał sport, a po wypadku ze względu na stan zdrowia nie może kontynuować tego hobby jest to strata, która może być w pewnym stopniu zrekompensowana przez wypłatę zadośćuczynienia. Jeżeli w wypadku poszkodowany zmarł osoby najbliższe również z tego tytułu mogą domagać się zadośćuczynienia.

Po trzecie w pewnych sytuacjach można domagać się ustalenia odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej za skutki wypadku które mogą pojawić się w przyszłości. Będzie miało to miejsce wtedy, gdy dojdzie do uszczerbku na zdrowiu o takim charakterze, że z punktu widzenia wiedzy medycznej mimo zakończenia leczenia w przyszłości będą mogły pojawić się niekorzystne dla zdrowia następstwa wypadku.

Roszczenia odszkodowawcze przedawniają się co do zasady w terminie 3 lat od zajścia zdarzenia, jednak gdy szkoda wynika z przestępstwa termin ten ulega wydłużeniu do 20 lat. Jest to długi okres, i odszkodowania lub zadośćuczynienia jest zwykle dość długi. W pierwszej kolejności po zgłoszeniu szkody należy oczekiwać na decyzję ubezpieczyciela czy przyjmuje swą odpowiedzialność za szkodę, a jeżeli tak to w jakiej wysokości. Jak wskazałem powyżej najczęściej zaproponowane kwoty są nieadekwatne do zaistniałej szkody. W takiej sytuacji warto skorzystać z drogi sądowej, gdyż profesjonalnie prowadzone postępowanie przez fachowego pełnomocnika zwykle kończy się sukcesem.