Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym – opłacalna forma dochodzenia wierzytelności

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym – opłacalna forma dochodzenia wierzytelności

Jest to uproszczone postępowania o zapłatę, daje niektórym wierzycielom silną pozycję.

Ma szereg wymiernych korzyści (o ile jest to postępowanie uproszczone, przy w.p.s. do 20.000 zł):

1. pozew podlega niższej opłacie sądowej, przy wartości przedmiotu sporu:
– do 2.000 zł – 30 zł,
– ponad 2.000 zł do 5.000 zł – 100 zł,
– ponad 5.000 zł do 7.500 zł – 250 zł,
– ponad 7.500 zł – 300 zł

Normalnie pozew podlega opłacie 5%, w postępowaniu nakazowym opłata 1,25%.

2. Sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu – szybciej dochodzimy roszczenia np. na drodze postępowania egzekucyjnego,

3. Sąd wydaje nakaz zapłaty co do zasady bez udziału stron, na posiedzeniu.

Warunki wydania nakazu zapłaty – okoliczności uzasadniające dochodzenie roszczenia muszą być udowodnione:

  1. dokumentem urzędowym,
  2. rachunkiem zaakceptowanym przez dłużnika,
  3. wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu,
  4. zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym,
  5. prawidłowo wypełnionym wekslem, czekiem, warratem lub rewersem,
  6. umową, dowodem spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowodem doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku,
  7. wyciągiem z ksiąg bankowych.

Opracowała: adw. Eliza Dąbrowska