WIEDZA

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym - opłacalna forma dochodzenia wierzytelności

Jest to  uproszczone postępowania o zapłatę, daje niektórym wierzycielom silną pozycję.

Ma szereg wymiernych korzyści (o ile jest to postępowanie uproszczone, przy w.p.s. do 20.000 zł):

1. pozew podlega niższej opłacie sądowej, przy wartości przedmiotu sporu:
- do 2.000 zł - 30 zł,
- ponad 2.000 zł do 5.000 zł - 100 zł,
- ponad 5.000 zł do 7.500 zł - 250 zł,
- ponad 7.500 zł - 300 zł

Normalnie pozew podlega opłacie 5%, w postępowaniu nakazowym opłata 1,25%.

2. Sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu - szybciej dochodzimy roszczenia np. na drodze postępowania egzekucyjnego,

3. Sąd wydaje nakaz zapłaty co do zasady bez udziału stron, na posiedzeniu.

Warunki wydania nakazu zapłaty - okoliczności uzasadniające dochodzenie roszczenia muszą być udowodnione:

1. dokumentem urzędowym,
2 .rachunkiem zaakceptowanym przez dłużnika,
3. wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu,
4. zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym,
5. prawidłowo wypełnionym wekslem, czekiem, warratem lub rewersem,
6. umową, dowodem spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowodem doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku,
7. wyciągiem z ksiąg bankowych.

Opracowała: adw. Eliza Dąbrowska