Kto ponosi koszty sądowe przy podziale majątku?

Kto ponosi koszty sądowe przy podziale majątku?

Koszty sądowe stanowią, obok wydatków stron postępowania, część kosztów procesowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obejmują one opłaty sądowe i wydatki. Opłaty stanowią ekwiwalent za „usługę” udzieloną przez państwo o charakterze publicznym. Na kim spoczywa obowiązek poniesienia kosztów sądowych przy podziale majątku?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. W różnych konfiguracjach procesowych mogą wystąpić odmienne stanowiska, roszczenia i koszty. W przypadku postępowania sądowego obowiązek poniesienia kosztów sądowych spoczywa na osobie składającej wniosek. Jednocześnie zgodnie z art. 520 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.

W sytuacji, w której interesy stron są sprzeczne albo strony są w różnym stopniu zainteresowane wynikiem sprawy, sąd może inaczej rozłożyć obowiązek ponoszenia kosztów. Praktyka taka obejmuje m.in. zasądzenie na rzecz wnioskodawcy zwrotu opłaty od wniosku albo uiszczonych zaliczek na biegłego.

Ile wynoszą koszty sądowe przy podziale majątku?

W momencie wniesienia do sądu wniosku o podział majątku wspólnego osoba wnioskująca jest zobowiązana do załączenia do wniosku potwierdzenia uiszczenia opłaty sądowej. Opłata ta wynosi odpowiednio:

  • 1000 zł,
  • 300 zł jeśli wniosek zawiera zgodny projekt podziału majątku.

Zgodny projekt podziału majątku to propozycja dotycząca wszystkich kwestii związanych z podziałem składników majątku, a także konkretnego sposobu ich podziału między stronami. O zgodności projektu świadczy fakt, iż jest on podpisany przez obojga małżonków. Podpisanie projektu podziału majątku jest traktowane przez sąd jako równoznaczne z akceptacją przedłożonej propozycji.

Kto ostatecznie ponosi koszty rozprawy?

Opłatę sądową od wniosku o podział majątku wspólnego powinien uiścić wnioskodawca. Jednak co do zasady, koszty rozprawy są ponoszone przez obie strony po równo. W orzeczeniu końcowym sąd zazwyczaj nakazuje zwrot połowy wysokości uiszczonej kwoty drugiemu małżonkowi. Wszystkimi pozostałymi kosztami obciążane są obie strony. Gdy strona ze względu na trudną sytuację materialną nie jest w stanie samodzielnie ponieść kosztów sądowych, może wnieść do sądu o zwolnienie z nich. Niezbędne jest w tym przypadku wniesienie formularzu oświadczenia o aktualnej sytuacji finansowej.