Jaki jest czas na otwarcie testamentu po śmierci?

jaki jest czas na otwarcie testamentu po śmierci

Jaki jest czas na otwarcie testamentu po śmierci?

Złożenie testamentu po śmierci testatora

Przepisy prawa nie określają terminu w jakim należy złożyć testament w sądzie spadku, natomiast obowiązek taki powstaje z chwilą powzięcia wiadomości o śmierci testatora i dotyczy wszystkich testamentów, nawet tych nieważnych, czy też odwołanych. Przepis art. 646 kpc, który stanowi, że „ osoba, u której znajduje się testament, jest obowiązana złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy, chyba że złożyła go u notariusza. Kto bezzasadnie uchyla się od wykonywania powyższego obowiązku, ponosi odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę. Ponadto sąd spadku może nałożyć na uchylającego się grzywnę”.

Ujawnienie testamentu przez osobę posiadającą ten dokument

Powyższy przepis należy tak interpretować, że osoba u której znajduje się testament powinna najszybciej jak jest to możliwe ujawnić testament. Sąd stosuje grzywnę w trakcie postępowania spadkowego na osobę, która nie ujawnia testamentu, gdyż sąd spadku ustala z urzędu krąg spadkobierców, a więc zachowanie osoby, u której jest testament bezpośrednio wpływa na postanowienie końcowe sądu spadku.