Intercyza a rozwód

intercyza a rozwód

Intercyza a rozwód

Ustawowa wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami powstaje z chwilą zawarcia związku z mocy samego prawa. Taki stan rzeczy może być jednak zmieniony poprzez zawarcie stosownej umowy (popularnie określanej mianem intercyzy), która wprowadza między małżonkami inne zasady ustroju majątkowego niż przewidziane ustawą.

Zgodnie z przepisami intercyza może być zawarta wyłącznie w formie aktu notarialnego, tak, więc zwykła forma pisemna nie będzie wywoływała żadnych skutków prawnych, w związku z czym nie będzie wiążąca w trakcie rozwodu.

Rozdzielność majątkowa a sprawa rozwodowa

Rozdzielność majątkowa może być ustanowiona w każdej chwili i nie ma ona wpływu na rozwód. To czy w danym związku występuje ustawowa wspólność, czy też rozdzielność majątkowa nie ma żadnego wpływu na możliwość uzyskania wyroku rozwodowego. Dla sądu najistotniejszą przesłanką jest trwałość i zupełność rozkładu pożycia małżeńskiego, a nie to jakie relacje majątkowe występują pomiędzy stronami toczącego się postępowania.

Intercyza a rozwód: Rodzaje intercyzy małżeńskiej

Podpisana intercyza ma istotne znaczenie dla ułatwienia postępowania rozwodowego.  W zależności od tego, jaka umowa małżeńska została zawarta między małżonkiem, różnie będzie przebiegał podział majątku wspólnego w trakcie sprawy rozwodowej.

Wyróżnia się następujące rodzaje intercyz:

  • Ustanawiającą rozdzielność majątkową.

Po zawarciu takiej intercyzy, podział majątku następuje na drodze umownej, a nie przed sądem. Znacznie ułatwia to przebieg potencjalnego rozstania.

Dzięki intercyzie wprowadzającej rozdzielność nie trzeba już dzielić majątku wspólnego z małżonkiem, ponieważ nie istnieje między nimi wspólność majątkowa. Znacznie przyspiesza to postępowanie rozwodowe i zapobiega wielu konfliktom.

  • Wprowadzającą rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków to szczególny rodzaj rozdzielności majątkowej, który polega na tym, że rozdzielność majątków obowiązuje dopóki trwa małżeństwo. Z chwilą rozwodu małżonek, którego dorobek jest mniejszy, może żądać wyrównania dorobków przez zapłatę lub przeniesienie prawa.

  • Intercyzę rozszerzającą lub ograniczającą ustawową wspólność majątkową.

Jeżeli nie została podpisana między małżonkami znosząca ustawową wspólność majątkowa, bądź została ona rozszerzona lub ograniczona, to w trakcie rozwodu będzie musiał nastąpić podział majątku wspólnego.

Spisanie odpowiedniej intercyzy nie jest łatwą sprawa, dlatego proponujemy przed udaniem się do notariusza, zasięgnąć w tej sprawie opinii adwokata rozwodowego lub radcy prawnego.