Gdzie składa się wniosek o upadłość konsumencką?

f

Gdzie składa się wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy złożyć do sądu upadłościowego, czyli sądu rejonowego – sądu gospodarczego. Sprawy w zakresie upadłości konsumenckiej rozpoznają Sądy Rejonowy Wydziały Gospodarcze ds. Upadłościowych i Naprawczych, właściwe dla miejsca zamieszkania dłużnika.

Jak składa się wniosek o ogłoszenie upadłości?

Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się na specjalnym formularzu, który jest dostępny na stronie ministerstwa sprawiedliwości.
Trzeba pamiętać, że w formularzu należy wypełnić lub przekreślić każdą niezacienioną rubrykę. Wniosek ten należy również wypełnić czytelnie oraz bez jakichkolwiek skreśleń lub poprawek.
Informacje, jakie należy podać we wniosku o ogłoszenie upadłości, co wpisujemy w poszczególne rubryki wniosku:
Rubryka 1.1 – 1.6 – dane Sądu, do którego kierowany jest wniosek o ogłoszenie upadłości
Rubryka 2.1 – 2.48 – imię i nazwisko, rzeczywiste miejsce zamieszkania oraz nr PESEL dłużnika, dane pełnomocnika lub przedstawiciela
Rubryka 3.1 – zakreśla się kwadrat „ Dłużnik wnosi o ogłoszenie swojej upadłości”
Rubryka 4.1 – aktualny i zupełny wykaz majątku wraz z szacunkowa wyceną jego składników oraz informacją, czy ustalono jakieś zabezpieczenie na danym składniku a także miejsce położenia danego składnika majątkowego, posiadane środki pieniężne w gotówce
Rubryka 4.2 – posiadane kwoty na rachunkach bankowych w bankach lub w SKOK-ach
Rubryka 4.3 – wierzytelności przysługujące dłużnikowi od innych podmiotów
Rubryka 5 – spis wierzycieli z podaniem ich adresów, wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty
Rubryka 6 – spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności
Rubryka 7 – wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie

We wniosku opisujemy sytuację finansową oraz materialną ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności, które miały wpływ na zaciągnięcie zobowiązań oraz brak możliwości ich spłacenia oraz dowody w postaci dokumentów lub zeznań świadków, w szczególności dokumenty, z których wynikają nasze długi, np. umowy kredytowe, zaświadczenie z urzędu skarbowego o zaleganiu z podatkami.
Podpisany wniosek wraz z załącznikami można wysłać listem poleconym bądź osobiście złożyć w biurze podawczym sądu.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można złożyć również przez pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego).
Zachęcam do pomocy w skompletowaniu i złożeniu kompletnego wniosku z pomocą profesjonalnego pełnomocnika.