Zniesienie współwłasności gdy współwłaściciel nie żyje

Zniesienie współwłasności gdy współwłaściciel nie żyje

Przedmiotem współwłasności łącznej zawsze jest konkretna rzecz i odnosi się do sytuacji, w której dana rzecz należy w sposób niepodzielny do wszystkich współwłaścicieli, a każdemu współwłaścicielowi przysługują wszystkie uprawnienia związane z prawem własności. Pojęcie niepodzielności danej współwłasności oznaczać będzie, iż każdemu współwłaścicielowi przysługuje prawo do całej rzeczy, a nie tylko do jej części, która odpowiednia jego udziałowi.

Sposoby zniesienie współwłasności

Każdy współwłaściciel ma prawo żądać zniesienia współwłasności. Uprawnienie to można wyłączyć tylko specjalną umową między współwłaścicielami, nie dłużej jednak niż na 5 lat, z możliwością przedłużania na kolejne okresy pięcioletnie. Roszczenie o zniesienie współwłasności nie ulega przedawnieniu, czyli może zostać przywołane w każdym czasie.

Zniesienie współwłasności może nastąpić w drodze umowy między współwłaścicielami  albo, w przypadku jej braku-na podstawie orzeczenia sądu.

Zasadniczym sposobem zniesienia współwłasności jest:

  • podział fizyczny (np. podzielenie działki na dwie odrębne),
  • przyznanie nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli i nakazanie mu spłaty

 pozostałych współwłaścicieli,

  • egzekucyjną sprzedaż nieruchomości i podział pomiędzy współwłaścicieli pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży.

Jak przebiega zniesienie współwłasności, gdy jeden z współwłaściciel nie żyje?

W tym przypadku składając wniosek o zniesienie współwłasności można wskazać, jako uczestników – spadkobierców ustawowych zmarłego współwłaściciela. Jeżeli nie są oni spadkobiercami (bo np. spadkodawca pozostawił testament) to właśnie na nich ciąży ewentualny obowiązek wykazania, że nie są następcami prawnymi zmarłego współwłaściciela.

Można również, jako współwłaściciel nieruchomości złożyć w sądzie spadku wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym współwłaścicielu.

Przepisy prawa wskazują bowiem, że z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku może wystąpić do sądu każda osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu takiego postanowienia. W tym przypadku, nie ma wątpliwości, że istnieje interes prawny w uzyskaniu postanowienia spadkowego wskazującego, kto i w jakim udziale stał się współwłaścicielem nieruchomości po śmierci dotychczasowego współwłaściciela.

Wniosek należy skierować do sądu właściwego dla ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, jeżeli adres jest nie znany, można wskazać sąd właściwy dla położenia majątku spadkowego w skład, którego wchodzi właśnie udział w nieruchomości wspólnej.

W tym temacie, jak i w innych dotyczących spraw spadkowych zapraszamy do naszej Kancelarii, udzielimy Państwu wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśnień.