Zajęcie rachunku bankowego członka zarządu

zajecie rachunku bankowego członków zarządu

Zajęcie rachunku bankowego członka zarządu

Zdarza się sytuacja, w której przez komornika zostaje zajęty rachunek bankowy należący do dłużnika, na który spływają cyklicznie wynagrodzenia za pracę również małżonka dłużnika, albo z tego rachunku obsługiwany jest kredyt hipoteczny. Powoduje to duże utrudnienia związane z korzystaniem z rachunku bankowego.

Wniosek o uchylenie postanowienia

W sytuacji, gdy komornik na żądanie wierzyciela wszczyna postępowanie zabezpieczające, które w pewien sposób narusza interesy dłużnika należy złożyć do Sądu wniosek o uchylenie postanowienia w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia. Podstawę do złożenia wniosku stanowi art. 742 k.p.c.

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

Komornik może dokonywać potrąceń z wynagrodzenia za pracę na podst. Art. 87 kodeksu pracy, należności wynikające z innych świadczeń niż alimentacyjne lub potrącenia zaliczek pieniężnych – do wysokości połowy wynagrodzenia.

Od stycznia 2023 r. obowiązuje nowa, wyższa kwota wyznaczająca wysokość minimalnego wynagrodzenia, czyli od 1.01.2023 r. wynosi: 3.490 zł brutto, czyli 2784 zł netto. A to oznacza, że wraz z nią wzrosła kwota wolna od zajęcia komorniczego.