Separacja a podział majątku dorobkowego: Czy w separacji można podzielić majątek?

separacja a podział majątku wspólnego

Separacja a podział majątku dorobkowego: Czy w separacji można podzielić majątek?

Decydując się na uchylenie wspólnoty małżeńskiej w postaci separacji małżonkowie często zastanawiają się, czy w separacji można podzielić majątek. Odpowiedź na to pytanie jest pozytywna. W separacji można podzielić majątek. Przeprowadzenie podziału majątku przy separacji wymaga złożenia wniosku. Wniosek można zawrzeć w pozwie o separację lub złożyć odrębnie.

Wniosek o podział majątku wspólnego

Po orzeczeniu separacji strony mogą złożyć wniosek o podział majątku wspólnego. Wniosek taki można zamieścić w pozwie o separację. Taki wniosek może być przez Sąd rozpatrzony, jeżeli nie spowoduje nadmiernej zwłoki w sprawie. Co istotne, strony muszą być zgodne co do składników majątku wspólnego oraz ich wartości. Odpowiednie dokumenty należy załączyć do pozwu o separację podając w jaki sposób chcemy dokonać jego podziału.

We wniosku o podział majątku wspólnego można domagać się:

  1. równego podziału majątku,
  2. podziału majątku na nierówne części,
  3. ustalenia wydatków poniesionych z majątku wspólnego na majątek osobisty i odwrotnie: z majątku osobistego na majątek wspólny.

Udziały w majątku wspólnym

Zgodnie z domniemaniem ustawowym z art. 43 § 1 KRiO udziały w majątku wspólnym są równe, a zatem każdy z (byłych) małżonków staje się współwłaścicielem każdego przedmiotu po ½ części .

Obalenie tego domniemania jest możliwe, jednakże wymaga wykazania ważnych powodów, dla których zgłasza się takie żądanie.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie definiuje „ważnych powodów”, wymaganych dla ustalenia nierównych udziałów. Jak wynika z bogatego orzecznictwa Sądu Najwyższego ani znaczna różnica zarobków między małżonkami ani wina rozkładu pożycia małżeńskiego stwierdzona w wyroku rozwodowym lub w wyroku o separację nie przesądza o istnieniu „ważnych powodów”.

„Ważne powody” wymagane do ustalenia nierównych udziałów

Zwykle o „ważnych powodach” można mówić, gdy małżonek, przeciwko któremu skierowane jest żądanie ustalenia nierównych udziałów w sposób rażący lub uporczywy nie przyczyniał się do powstania dorobku stosownie do posiadanych sił i możliwości zarobkowych, trwonił majątek. Sąd ocenia „ważne powody” w aspekcie nie tylko majątkowym, ale też w aspekcie etycznym, uwzględniając zasady współżycia społecznego.