Podział majątku w trakcie rozwodu – czy to możliwe?

Podział majątku w trakcie rozwodu – czy to możliwe?

Rozwód na ogół wiąże się z koniecznością przeprowadzenia podziału majątku wspólnego. Małżonkowie mogą dokonać podziału majątku w tracie sprawy rozwodowej, przy czym nie jest to obowiązkowym elementem wyroku rozwodowego. Podział majątku w trakcie sprawy rozwodowej jest przeprowadzany na wniosek małżonków. Jeśli z jakiś względów małżonkowie nie zdecydują się na podział majątku podczas rozwodu, mogą to zrobić po rozwodzie w oddzielnym postepowaniu.

Należy przy tym pamiętać, że sąd może nie przeprowadzić podziału majątku w trakcie sprawy rozwodowej, nawet jeśli małżonkowie o to wnioskowali. Podział majątku w sprawie rozwodowej jest bowiem możliwy wówczas, gdy jego przeprowadzenie nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Podział majątku w trakcie rozwodu a spowodowanie nadmiernej zwłoki w postępowaniu

Co do zasady, postępowanie o podział majątku nie powinno spowodować zbędnej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. W uchwale z dnia 13 stycznia 1978 r. Sąd Najwyższy uznał, iż „przeprowadzenie w wyroku rozwodowym podziału majątku wspólnego stron nie powoduje nadmiernej zwłoki postępowania nie tylko wtedy, gdy między stronami nie ma sporu co do składu i sposobu podziału tego majątku, lecz także wtedy, gdy wyjaśnienie spornych między stronami okoliczności, bądź też takich okoliczności, które sąd obowiązany jest ustalić z urzędu, wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w ograniczonym przedmiotowo i czasowo zakresie”. Oznacza to, że podział majątku w trakcie rozwodu jest możliwy:

  • w sytuacji, w której strony doszły do porozumienia,
  • w sytuacji, w której podział majątku wspólnego obejmuje tak ważny składnik jak prawo do mieszkania czy domu.

W drugim przypadku Sąd Najwyższy dopuszcza podział majątku podczas sprawy rozwodowej, nawet jeśli spowodowałoby to pewną zwłokę, ponieważ dotyczy on składnika podstawowego. Pozostały majątek, który nie został podzielony podczas rozwodu może być przedmiotem późniejszego postępowania nieprocesowego.

Podział majątku: Jak przeprowadzić?

Podział majątku wspólnego można przeprowadzić na trzy sposoby:

  • składając wniosek do sądu o przeprowadzenie podziału majątku podczas rozprawy rozwodowej,
  • podczas oddzielnego postępowania,
  • w drodze umowy zawartej przed notariuszem.

Skupmy się na sądowym podziale majątku wspólnego. Jak już wcześniej wspomnieliśmy podział majątku nie jest obowiązkowym elementem wyroku rozwodowego, ale może zostać przeprowadzony podczas tej samej rozprawy. W tym celu należy złożyć wniosek o jego przeprowadzenie w pozwie o rozwód. W przypadku, w którym dotychczasowi współmałżonkowie są zgodni, co do sposobu podziału majątku dobrą praktyką jest wspólne podpisanie się pod wnioskiem. Do pozwu rozwodowego można również dołączyć oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na podział majątku wskazany we wniosku.

Dlaczego tak ważna jest zgodność współmałżonków?

To, czy podział majątku wspólnego zostanie przeprowadzony podczas rozprawy rozwodowej zależy od tego, czy postępowanie nie przedłuży postępowania w sprawie o rozwód. Wspólne stanowisko to dla sądu jasna informacja, że podział majątku nie wpłynie na postępowanie rozwodowe i może zostać przeprowadzony podczas jednej rozprawy.

Co sąd bierze pod uwagę w tej kwestii? Zgodność w sprawie podziału majątku rozumianą jako zgodność co do składników majątku wspólnego oraz ich wartości.