Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Przeprowadzenie podziału majątku podczas sprawy rozwodowej jest teoretycznie możliwe. W tym celu należy dołączyć do pozwu rozwodowego stosowny wniosek. W praktyce bardzo często okazuje się, że podział majątku wymaga odrębnego postępowania.

Wynika to przede wszystkim z art. 30 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym sąd może w wyroku rozwodowym, na wniosek jednego z małżonków podzielić majątek wspólny, jeżeli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Co zrobić w sytuacji, w której sąd nie zdecydował się na przeprowadzenie podziału majątku?

Jak podzielić majątek wspólny?

Zacznijmy od tego, iż nie mamy obowiązku wnoszenia wniosku o przeprowadzenie podziału majątku w trakcie rozprawy rozwodowej. Sami możemy zdecydować o tym, że majątek wspólny podzielimy w późniejszym czasie. W sytuacji, w której uda się nam dojść do porozumienia podział majątku warto przeprowadzić na drodze umowy zawartej przed notariuszem. Takie rozwiązanie jest szybkie i stosunkowo tanie. W przeciwnym wypadku konieczne będzie postępowanie sądowe o podział majątku.

Orzeczenie rozwodu jest równoznaczne z ustaniem wspólności ustawowej. Oznacza to, że dotychczasowi współmałżonkowie mogą majątek wspólny podzielić. Podział polega na wyjściu ze współwłasności, która utworzyła się przez to, że małżonkowie nabywali różne rzeczy i prawa razem. Jak już wspomnieliśmy istnieją dwie drogi przeprowadzenia podziału majątku po rozwodzie:

  • polubowna , w drodze zawartej przed notariuszem umowy,
  • sądowa.

Niezależnie od trybu postępowania, strony muszą zastanowić się, jak chcą podzielić majątek wspólny. Sposobów na wyjście ze współwłasności jest kilka:

  • każdy z dotychczasowych współmałżonków może otrzymać poszczególne rzeczy, których staje się jedynym właścicielem (np.: mąż otrzymuje samochód, żona mieszkanie, a gotówka jest dzielona po połowie),
  • jedno ze współmałżonków może otrzymać na wyłączność jakiś składnik majątku wspólnego, ale musi spłacić drugiego (np.: żona otrzymuje dom, ale ma obowiązek zapłacić mężowi połowę jego wartości),
  • można sprzedaż wszystko i podzielić się uzyskanymi pieniędzmi.

Najczęściej spotykamy się z pierwszym i drugim sposobem podziału majątku, przy czym umowy te są nierzadko obszerne i skomplikowane, szczególnie w przypadku, kiedy składników majątku wspólnego jest dużo, a małżonkowie mieli wspólne kredyty.

Podział majątku po rozwodzie: Co z obciążeniami?

Bardzo często nieruchomości obciążone są kredytami hipotecznymi. Dotychczas w orzecznictwie dominował pogląd, w ramach którego wartość nieruchomości obciążonej kredytem obliczano na podstawie wartości rynkowej nieruchomości pomniejszonej o wartość kredytu pozostałego do spłaty. Uzyskany wynik stanowił wartość majątku, który należy podzielić. Taki podział zdaje się być najbardziej uczciwy, zwłaszcza w sytuacji w której jeden ze współmałżonków jest zobowiązany do spłaty drugiego i jednoczesnego spłacania pozostałego kredytu. Niedawno pojawiła się nowa linia orzecznictwa, w ramach której nie bierze się pod uwagę kredytu i dzieli majątek po jego wartości rynkowej. To rozwiązanie, które może narazić małżonka, który zostaje z nieruchomością i kredytem na obowiązek dodatkowej, wysokiej spłaty na rzecz drugiego małżonka.