Odpowiedzialność za długi współmałżonka

Odpowiedzialność za długi współmałżonka

Jeżeli dług zaciąga współmałżonek bez zgody drugiego, nie zawsze będziemy ponosili odpowiedzialność majątkową, nawet jeśli pozostajemy we wspólności ustawowej.

Jeżeli dług został zaciągnięty bez naszej wiedzy, to nie będziemy ponosić odpowiedzialności własnym majątkiem ani tez majątkiem wspólnym. Oznacza to w praktyce, tyle, że współmałżonek odpowiada za długi własnym majątkiem – wpływami z wynagrodzenia za pracę, umów cywilnoprawnych, natomiast majątek wspólny współmałżonków, jeśli nie wyrazimy na to zgody nie może być użyty do spłaty zadłużenia.

Takie rozwiązanie przyjął ustawodawca w art. 787 KPC, a nowelizacja krio z 17.06.2004 r. w art.41 par. 1 i par. 2 spowodowała, że wierzyciel musi wykazać, że na zawarcie umowy kredytowej wyraził zgodę współmałżonek.

Problem windykacji długów zaciągniętych przez współmałżonka dotyczy zobowiązań zaciągniętych po 2005 r.

Kto odpowiada za długi małżonka?

Odpowiedzialność za długi jednego z małżonków może, ale nie musi, spoczywać na drugim małżonku. Wiele zależy od sytuacji prawnej małżonków oraz okoliczności powstania zadłużenia.

Czy w takim razie żona odpowiada za długi męża, a mąż za długi żony? W sytuacji, w której zadłużenie jest wynikiem wspólnej decyzji małżonkowie solidarnie dzielą się odpowiedzialnością. W sytuacji, w której jedno z małżonków nie wiedziało o powstaniu zadłużenia może zostać z takiej odpowiedzialności zwolnione. To samo dotyczy zadłużenia powstałego jeszcze przed ślubem. W większości przypadków małżonkowie nie będą wspólnie ponosić konsekwencji takiego zadłużenia, choć w określonych przypadkach wierzyciel może zająć połowę środków zgromadzonych na ich wspólnym koncie.

Co zrobić żeby nie odpowiadać za długi małżonka?

Jak już wspomnieliśmy za długi małżonka nie odpowiada drugi małżonek w sytuacji, w której:

  • dług powstał przed ślubem,
  • dług powstał bez wiedzy jednej ze stron, chyba że został zaciągnięty celem zaspokojenia potrzeb rodziny.

Co ważne, trzeba mieć świadomość, że brak wiedzy na temat powstania długu może być trudny do udowodnienia przed stosownymi organami.

Inne narzędzia, które zwalniają małżonka z odpowiedzialności za długi drugiego małżonka to:

  • intercyza (umowę można podpisać przed zawarciem związku małżeńskiego lub w trakcie jego trwania),
  • rozdzielność majątkowa przeprowadzona przez sąd po separacji prawnej małżonków.

Jeśli potrzebujesz fachowej pomocy proponuję spotkanie w Kancelarii, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr tel 664-002-412.

Adwokat Eliza Dąbrowska