Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o o

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

W sytuacji, gdy dłużnikiem jest spółka z o.o., od której nie można wyegzekwować wierzytelności,  można pociągnąć do odpowiedzialności członków zarządu spółki.
Wynika to z uregulowania art. 299 § 1 k.s.h.

Pociągnięcie członków zarządu spółki do odpowiedzialności za zobowiązania spółki wymaga wytoczenia przeciwko nim odrębnego powództwa.

Oczywiście wierzyciel najpierw wytacza proces o zapłatę przeciwko spółce z o.o., a gdy następnie okaże się, że spółka nie ma możliwości uregulowania wierzytelności, to kolejnym krokiem jest droga egzekucyjna przeciwko spółce.

Egzekucja na podstawie tytułu wykonawczego

Komornik podejmuje egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego, którym jest wyrok sądu orzekający zapłatę, a następnie  ustala, czy spółka z o.o. posiada majątek ruchomy, czy jest właścicielem nieruchomości,  wierzycielem osób trzecich, czy posiada  wierzytelności z rachunków bankowych lub gotówkę w kasie. Jeżeli żadnych z powyżej wymienionych aktywów spółka z o.o nie posiada,  wówczas następuje umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Koszty jakie poniósł wierzyciel składające się z należności głównej, odsetek oraz poniesionych opłat sądowych i egzekucyjnych stanowią wartość przedmiotu sporu w pozwie przeciwko członkom zarządu spółki z o.o.