WIEDZA

Ile kosztuje rozwód?

Zgodnie z art. 26.1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłata od pozwu o rozwód wynosi: 600 zł (wpis sądowy).

Istnieje możliwość zwolnienia z opłaty sądowej.

Sąd bierze pod uwagę, czy osoba ubiegająca się o zwolnienie jest w stanie ponieść koszty sądowe bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W tym celu należy złożyć do sądu okręgowego wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych i załączyć wypełnione oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i kosztach utrzymania i załączyć do pozwu o rozwód.

Sąd okręgowy po rozpoznaniu wniosku może:

  • zwolnić powoda w całości z kosztów sądowych,
  • zwolnić powoda w części z kosztów sądowych,
  • oddalić wniosek powoda w całości i odmówić zwolnienia od kosztów.
  • W zakresie w jakim wniosek został oddalony - postanowienie sądu okręgowego jest zaskarżalne do właściwego sądu apelacyjnego.

    Jakie są korzyści ze zwolnienia z kosztów sądowych?

    Strona (powód) zwolniona z kosztów sądowych nie wnosi opłat sądowych i nie ponosi wydatków związanych z procesem, które tymczasowo wykłada za nią Skarb Państwa.

    Opracowała: adw. Eliza Dąbrowska