Dochodzenie roszczeń między kontrahentami – prawidłowe oznaczenie przedsiębiorcy

dochodzenie roszczeń między kontrahentami

Dochodzenie roszczeń między kontrahentami – prawidłowe oznaczenie przedsiębiorcy

Oznaczenie przedsiębiorcy prowadzącego  działalność gospodarczą, poprawne określenie firmy przedsiębiorcy

W tym wpisie zajmę się prawidłowym oznaczeniem przedsiębiorców, co jest ważne  przypadku dochodzenia roszczeń majątkowych w sprawach między kontrahentami.

Na potrzeby uzyskania nakazu zapłaty w sprawach o roszczenia pieniężne niezbędne jest spełnienie wymogów ogólnie dotyczących pism procesowych.

Prawidłowe określenie przedsiębiorcy.

Nie mogą występować różnice między dołączonymi do pozwu dokumentami, które zostały złożone w celu udowodnienia roszczenia a oznaczeniem strony lub stron, bo wówczas nakaz zapłaty nie zostanie wydany przez Sąd, a w takich sytuacjach pozew będzie trzeba  skierować do rozpoznania w zwykłym postępowaniu, co wydłuży czas oczekiwania na wynik sprawy.

Szereg przepisów z zakresu prawa handlowego (art. 206 ksh), z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (art. 34), z ustawy Prawo Przedsiębiorców (art. 20 ust. 2, 3 ) stanowi o wymogu prawidłowego oznaczenia podmiotów prowadzących firmę.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, dodatkowo pseudonim, dodatkowe określenie wskazujące przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia lub inne dowolnie obrane określenie. Celem wskazania przedsiębiorcy podajemy w pozwie adres jego zamieszkania (niezależnie od miejsca prowadzenia działalności) i numer PESEL.

Częstymi błędami popełnianymi przy oznaczeniu strony pozwanej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą jest oznaczenie partnera biznesowego jedynie za pomocą dodatkowego określenia w jego firmie. Przykładowo: „ Warsztat samochodowy AUTO-BOX”, zamiast: „Robert Kowalski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Warsztat samochodowy AUTO-BOX”.

Dane przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą znajdziemy w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej , jest to jawny rejestr, znając NIP czy Regon możemy bezpłatnie znaleźć potrzebne dane przedsiębiorcy. Niestety w CEIDG znajdziemy tylko adres wykonywania działalności przedsiębiorcy a pozew przeciwko przedsiębiorcy zasadniczo kierujemy do sądu właściwego według miejsca zamieszkania.

Przezornie zadbajmy zatem o adres zamieszkania przedsiębiorcy.

Oznaczenie spółki cywilnej

Spółka cywilna nie stanowi odrębnego bytu, a jedynie umowę między wspólnikami. Pozew nie może być złożony przeciwko spółce cywilnej, gdyż będzie nieskuteczny. Należy go złożyć przeciwko wspólnikom spółki cywilnej.

Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, co oznacza, że nie może zawierać umów w obrocie gospodarczym. W jej imieniu umowy cywilno-prawne zawierają wspólnicy lub wspólnik. Adresatem roszczeń mogą być zarówno wszyscy wspólnicy jak również niektórzy z nich. Z uwagi na konstrukcje spółki cywilnej mamy możliwość skierowania roszczeń wobec wybranego wspólnika spółki cywilnej, który będzie miał regres w stosunku do pozostałych wspólników.

Każdego ze wspólników oznaczamy na analogicznych zasadach, jak powyżej w kontekście sposobu prawidłowego oznaczenia przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.