Czy da się uwzględnić kredyt przy podziale majątku dorobkowego?

kredyt hipoteczny przy podziale majątku

Czy da się uwzględnić kredyt przy podziale majątku dorobkowego?

Kredyt hipoteczny a rozwód

W tym artykule zajmę się sytuacją, gdy małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa zaciągają kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub wspólnego domu i po rozwodzie, ale w trakcie sprawy o podział majątku dorobkowego jedna ze stron sama spłaca kredyt do banku, a druga strona nie uczestniczy w kosztach spłaty tego kredytu. Czy spłata kredytu jest nakładem na nieruchomość? Jak rozliczyć kredyt przy podziale majątku?

Wpływ hipoteki na wartość rynkową nieruchomości

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków sąd – przyznając nieruchomość na własność jednego z nich – ustala jej wartość z pominięciem wartości obciążenia kredytu hipotecznego, które zabezpiecza kredyt bankowy (uchwała SN z 25 lipca 2019 r., sygn. akt: III CZP 14/19; uchwała SN z dnia 28 marca 2019 r., sygn. akt III CZP 21/18). Tym samym hipoteka obciążająca nieruchomość nie ma wpływu na wartość rynkową nieruchomości.

Rozliczenie kredytu w czasie między ustaniem wspólności majątkowej a podziałem majątku

W ramach postępowania o podział majątku dorobkowego, sąd może dopuścić rozliczenie kredytu (długów spłaconych) w czasie pomiędzy ustaniem wspólności majątkowej a podziałem majątku ( postanowienie SN z dnia 26 stycznia 1972 r., III CRN 477/71, OSPIKA z 1972, nr 9, poz 174 z dnia 9 września 1976, III CRN 111/84, niepubl. Oraz z dnia 7 stycznia 2009 r., II CSK 390/08, niepubl).
Co to oznacza dla małżonka, który spłaca raty kredytowe? Jak rozliczyć kredyt przy podziale majątku?
Sąd orzekający w sprawie o podział majątku dorobkowego może tę kwotę odjąć od wysokości spłaty. Natomiast w rozliczenie nie będą wchodziły przyszłe i niespłacone raty kredytu.
Małżonek, który spłaca raty kredytu może regresowo żądać połowy spłaconej raty w postępowaniu sądowym o zapłatę. Wynika to z faktu, że skoro wartość nieruchomości została ustalona bez obciążenia hipotecznego, to strona, która uzyskała połowę wartości nieruchomości winna nadal partycypować w kosztach rat kredytowych. W sytuacji, w której małżonkowie są w stanie wypracować konsensus dotyczący spłaty kredytu hipotecznego, a zarazem spłaty osoby, która w ramach podziały majątku nie otrzymała nieruchomości, możliwa jest inna forma rozliczenia.

Czy trzeba informować bank o rozwodzie?

Co do zasady kredytodawca nie wymaga od nas informacji o rozwiązaniu związku małżeńskiego. Oznacza to, że nie trzeba informować banku o rozwodzie. Warto jednak powiadomić instytucję o zaistniałej sytuacji, zwłaszcza wówczas, gdy istnieje ryzyko powstania zaległości i ustalić rozwiązanie tego problemu.