Co sąd bierze pod uwagę przy podziale majątku?

separacja a podział majątku wspólnego

Co sąd bierze pod uwagę przy podziale majątku?

Podział majątku polega na wyjściu ze współwłasności, która powstała w wyniku zawarcia związku małżeńskiego i nabywania przez małżonków różnych rzeczy i praw wspólnie. Podział majątku wspólnego można przeprowadzić polubownie, w drodze umowy zawartej przed notariuszem lub sądownie. Co sąd bierze pod uwagę przy podziale majątku?

Zanim możliwe będzie dokonanie podziału niezbędne jest ustalenie:

  • Co wchodzi w skład majątku?
  • Ile majątek faktycznie jest wart?
  • Które jego elementy przyznać poszczególnym małżonkom?

Majątek wspólny: Co obejmuje?

Zgodnie z  art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, do majątku wspólnego podlegającego sądowemu podziałowi majątku po rozwodzie wchodzą przedmioty majątkowe nabyte w czasie obowiązywania wspólności majątkowej małżeńskiej przez jednego lub oboje małżonków.

Co sąd bierze pod uwagę przy podziale majątku?

Na samym wstępie warto podkreślić, że podział majątku po rozwodzie z orzeczeniem o winie niczym nie różni się od podziału po rozwodzie bez takiego orzeczenia. Wina rozkładu pożycia nie ma dla podziału majątku znaczenia. Co do zasady, majątek dzielony jest równo między małżonków (dotyczy to wartości pieniężnej i może nieść za sobą konieczność spłaty jednego małżonka przez drugiego). Jeżeli w trakcie postępowania zgłoszony zostanie wniosek o ustalenie przez sąd nierównych udziałów, sąd weźmie pod uwagę wszystkie okoliczności związane z przyczynieniem się do powstania lub trwonienia majątku wspólnego.

W postępowaniu działowym sąd rozliczy także nakłady poczynione z majątku wspólnego małżonków na majątek osobisty jednego z nich, a w razie złożenia stosownego wniosku dokona rozliczenia w drugą stronę – nakładów dokonanych z majątku osobistego jednego z małżonków na majątek wspólny.

Jak już wspomnieliśmy sądowy podział majątku często wiąże się z obowiązkiem spłaty jednego małżonka przez drugiego. Małżonek, który w wyniku rozwodu uzyskuje mieszkanie lub dom, jest zobowiązany do spłaty drugiego małżonka. W takiej sytuacji sąd uwzględnia przy terminie i sposobie spłat możliwości majątkowe dłużnika.

O co pyta sąd przy podziale majątku?

Sąd musi zebrać wszystkie informacje umożliwiające wydanie sprawiedliwego orzeczenia. W tym celu zadaje pytania. Mogą one dotyczyć m.in.:

  • okoliczności związanych z rozwodem lub ustanowieniem rozdzielności majątkowej;
  • przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego, ich wartości oraz sposobu korzystania z nich;
  • źródeł finansowania poszczególnych składników majątku oraz dokonywanych nakładów;
  • okoliczności związanych z ustaleniem nierównych udziałów;
  • aktualnej sytuacji majątkowej stron;
  • zapatrywań stron co do sposobu podziału.