Co oznacza rozwód z orzeczeniem o winie?

Co oznacza rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwody można podzielić na dwa typy:

  • rozwód bez orzekania o winie – tak zwany rozwód za porozumieniem stron, który oznacza zrzeczenie się praw roszczeniowych do drugiej osoby,
  • rozwód z orzekaniem o winie – kończy małżeństwo z winy jednego małżonka lub z winy obojga małżonków.

Orzekając rozwód, sąd ocenia rozkład pożycia małżeńskiego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego musi on być trwały i zupełny. Rozwód z orzeczeniem o winie można zasądzić, gdy sąd uzna, że winę za rozpad małżeństwa ponosi jedna osoba lub obie ze stron. Rozwody z orzekaniem o winie są trudniejsze i bardziej skomplikowane niż rozwody bez orzekania o winie, ponieważ zwykle jedna ze stron nie zgadza się na rozwód z jej winy. Jeśli polubowne zakończenie związku małżeńskiego jest niemożliwe, sprawa rozwodowa z orzekaniem o winie to jedyne rozwiązanie.

Czy orzeczenie o winie ma wpływ na podział majątku?

Przedmiotem sprawy rozwodowej jest ustalenie, czy podstawy do orzeczenia rozwodu pozwalają na orzeczenie o trwałym i zupełnym rozpadzie związku małżeńskiego. Orzeczenie o winie zmusza do dotknięcia sfery delikatnej, jaką jest powód rozwodu. Sprawy rozwodowe mogą jednak dotykać zgromadzonego majątku i jego podziału, ponieważ współwłasność majątkowa między małżonkami powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa.

Zasady podziału majątku wspólnego:

  • każde z małżonków, niezależnie od winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego, ma prawo do swojej części majątku wspólnego,
  • udziały małżonków w majątku wspólnym są równe,
  • w toku sprawy o podział majątku wspólnego sąd ustala skład i wartość majątku wspólnego, a następnie dzieli go między małżonków matematycznie, tj. tak, by każdemu z małżonków przypadła dokładnie połowa wartości majątku wspólnego; sąd nie bierze w tym kontekście pod uwagę przyczyn rozwodu,
  • z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustalenia przez sąd nierównych udziałów w majątku wspólnym – w praktyce występuję to bardzo rzadko.

Jedynie w ostatnim przypadku możemy mówić o jakimś wpływie winy na podział majątku wspólnego. Może się bowiem zdarzyć, że do rozkładu pożycia małżeńskiego doszło na skutek trwonienia majątku przez jednego małżonka (hazardzisty, alkoholika).

W takiej sytuacji wina o charakterze finansowym może doprowadzić do ustalenia przez sąd nierównych udziałów w majątku wspólnym. Jeżeli jednak do rozpadu małżeństwa nie doszło z uwagi na wskazane wyżej kwestie finansowe, wówczas wina w rozwodzie nie ma wpływu na podział majątku wspólnego.

Prowadzimy sprawy o rozwód zarówno z orzekaniem o winie jak i bez orzekania o winie. Profesjonalnie podchodzimy do każdej sprawy. Sprawy naszych klientów prowadzimy z poszanowaniem i zachowaniem tajemnicy adwokackiej. Zainteresowanych prosimy o kontakt w siedzibie naszej kancelarii w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 14/23.