Blog

  • Wszystkie
  • Dział spadku
  • Podział majątku
  • Prawo cywilne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo karne
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze
  • Prawo spadkowe
  • Rozwody i alimenty

Postępowanie karne składa się z dwóch etapów: postępowania przygotowawczego prowadzony przez prokuraturę lub policję postępowania sądowego prowadzonego przez sąd Postępowanie przygotowawcze rozpoczyna się z chwilą wydania postanowienia o wszczęciu dochodzenia lub śledztwa. Podejrzanym staje się osoba z chwilą, gdy policja lub prokurator przesłucha ( nie zawsze – może to...

Ustalenie praw do dziecka określane także mianem władzy rodzicielskiej następuje z reguły po rozpadzie związku małżeńskiego lub konkubinatu. Warto bowiem pamiętać o tym, że na mocy obowiązującego prawa rodzice mogą w równej mierze sprawować władzę rodzicielską nad dzieckiem, niezależnie od tego, czy prawnie byli małżeństwem,...

Jak dokonać zniesienia współwłasności rzeczy wspólnej i kto może żądać? Można tego dokonać w drodze umowy lub na drodze sądowego zniesienia współwłasności w wyniku postanowienia sądu. Z żądaniem o zniesienie wspólności majątkowej może wystąpić każdy współwłaściciel i w każdym czasie, co oznacza, że roszczenie to nie ulega...

Żądanie zachowku jest ograniczone w czasie i trzeba to zrobić w ciągu:5 lat od ogłoszenia testamentu,5 lat od otwarcia spadku w przypadku roszczenia o uzupełnienie zachowku z tytułu zapisu windykacyjnego lub darowizny.Po tym terminie roszczenie przedawnia się, a uprawniony skutecznie nie może dochodzić swojego roszczenia,...

Aby zostać uznanym za spadkobiercę należy albo uzyskać postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo potwierdzić dziedziczenie u notariusza. Kolejnym krokiem jest rozliczenie się z fiskusem. Na podst. ustawy od spadku i darowizn nabycie spadku należy zgłosić do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia...

Dział spadku jest kolejnym etapem po stwierdzeniu nabycia spadku bądź na drodze sądowej bądź przed notariuszem. Spadkobiercy decydują na tym etapie, który z przedmiotów należących do spadku stanie się ich własnością.Są trzy sposoby dokonania działu spadku: podział fizyczny, przyznanie całości spadku jednemu ze spadkobierców z...

Zachowek to kwota pieniężna, która może przysługiwać spadkobiercom ustawowym, jeśli zostaną oni pominięci w testamencie spadkodawcy. Z kolei zasiedzenie pozwala na zdobycie praw własności nieruchomości w określonych warunkach. W jaki sposób łączą się te dwa pojęcia? Czy zasiedzenie nieruchomości wchodzącej w skład spadku wpływa w...

Kiedy zdrada nie skutkuje winą w rozwodzie? W prawie rodzinnym obowiązuje zasada wierności małżeńskiej. Jeżeli jeden z małżonków dopuszcza się zdrady małżeńskiej, to musi liczyć się z przegranym procesem w sprawie o rozwód. Nie zawsze Sąd może w takim przypadku orzec wyłączną winę za rozpad pożycia...

Rozwód powoduje, że małżeństwo przestaje istnieć. Separacja nie powoduje rozwiązania małżeństwa, natomiast małżonkowie nie mogą zawrzeć w tym czasie nowego związku małżeńskiego.W praktyce, jeśli jeden z małżonków nie jest psychicznie gotowy na ostateczne rozwiązanie małżeństwa, a chce faktycznie rozstać się ze swoim małżonkiem, może skorzystać...

Zgodnie z art. 26.1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłata od pozwu o rozwód wynosi: 600 zł (wpis sądowy).Czy pozew o rozwód zawsze jest płatny?Istnieje możliwość zwolnienia z opłaty sądowej.Sąd bierze pod uwagę, czy osoba...

Alimentów można żądać nie tylko na potrzeby dziecka. Sąd może przyznać alimenty od wspólmażonka, gdyż zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w małżeństwie obowiązuje zasada równej stopy życiowej, o czym stanowi art. 23 krio. Oznacza to, że oboje małżonkowie bez względu na faktyczne zarobki ( nawet...

Alimenty są świadczeniem wypłacanym przez jednego z byłych małżonków na rzecz małoletnich dzieci lub też drugiego małżonka, jeśli rozwód wypływa na znaczące pogorszenie statusu materialnego rodziny. To częste źródło sporów pomiędzy byłymi małżonkami. Sprawdź, jak napisać i jak złożyć pozew o alimenty. Kwestia alimentów jest poruszana...

Ładowanie...
Nie ma więcej postów