PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Oferujemy:

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie reprezentacji sądowej:

1. w sprawach o rozwód i separację,

2. dotyczących uregulowania kontaktów z dzieckiem,

3. dotyczącycych alimentów,

4. w sprawach o podział majątku dorobkowego między małżonkami.

Do zakresu działalności kancelarii należy:

1. udzielanie porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego,

2. przygotowywanie planów wychowawczych,

3. uczestniczenie w mediacjach między stronami,

Obowiązki małżonka – to wspólne pożycie, wzajemna pomoc i wierność małżeńska ( co oznacza nawet, że stworzenie pozorów do zdrady uznane będzie za naruszenie obowiązku wierności małżeńskiej) oraz współdziałanie dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli małżonkowie, tak stanowi art. 23 krio.

Naruszenie tych obowiązków może wywołać powstanie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia , który stanowi przesłankę do orzeczenia rozwodu.

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania (kredyty, pożyczki) - oboje małżonkowie odpowiedzialni są solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z małżonków w sprawach wynikających ze zwykłych potrzeb rodziny (dotyczy to codziennych potrzeb tj. takich jak należności za czynsz, energię elektryczną).

Natomiast wszelkie inne zobowiązania – zwłaszcza dotyczące większych zakupów ratalnych, nie rodzą odpowiedzialności solidarnej drugiego małżonka, podobnie jak długi zaciągnięte bez wiedzy współmałżonka. Co oznacza, że wspólny majątek, jeśli nie wyrazimy na to zgody, nie może być użyty do spłaty zadłużenia.

W wyroku rozwodowym sąd orzeka o: władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem stron, o kontaktach rodziców z dzieckiem, orzeka w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd może powierzyć władzę rodzicielska obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli będą współdziałać w sprawach dziecka i przedstawią sądowi porozumienie rodzicielskie.

Orzekanie o winie a alimenty dla małżonka: można żądać alimentów od małżonka wyłącznie winnego za rozpad pożycia małżeńskiego, wykazując jedynie pogorszenie się sytuacji materialnej, jak i w razie orzeczenia współwiny – należy w tym ostatnim przypadku wykazać niedostatek – brak możliwości zaspokojenia swoimi siłami podstawowych potrzeb życiowych.

W razie braku żądania winy – należy domagać się zasądzenia alimentów na uzasadnione potrzeby bytowe. Obowiązek płatności wygasa – po upływie lat 5.

Jak dzielić zobowiązania wynikające z kredytu hipotecznego po rozwodzie – sąd w podziale majątku nie zajmuje się długami niespłaconymi, ale w pewnych sytuacjach musi wziąć pod uwagę długi pozostałe jeszcze do spłaty. Dotyczy to sytuacji kredytu hipotecznego. Przy przyznaniu nieruchomości obciążonej hipoteką jednej stronie, sąd może zasądzić spłatę na rzecz drugiej strony, jeżeli wartość rynkowa przewyższa dług hipoteczny. Obrazuje to następująca sytuacja: strony spłacały wspólnie kredyt w wysokości 150.000 zł, spłaciły 50.000 zł, następnie rozwiodły się. Do zapłaty pozostało: 100.000 zł. Wartość rynkowa nieruchomości wynosiła: 300.000 zł, czyli 200.000 jest do równego podziału między stronami. Jedna z nich otrzyma nieruchomość, ale z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiej strony 100.000 zł.

Udzielamy bezpłatnych porad prawnych w każdy poniedziałek od g. 11.00-12.00.
Porada nie obejmuje sporządzania pism procesowych.